Článek: Vizualizace dat jako informační bariéra…

1/12/2021 ⟶ vizualizacepublikace

Článek s názvem Vizualizace dat jako informační bariéra u nevidomých uživatelů” vyšel v recenzovaném časopise ProInflow.

Účel — Při vizuální komunikaci dat v médiích, vědě i vzdělávání musíme brát na zřetel, že jisté procento příjemců bude limitováno ve svém vizuálním vnímání. Znevýhodnění vizuálního vnímání mohou být různorodá a pohybují se na širokém spektru od běžných krátkozrakostí/dalekozrakostí a poruch barvocitu, se kterými je možné se vypořádat relativně jednoduše, až k úplné ztrátě vizuálního vnímání, tedy slepotě. Ta dosud není ve vizualizační komunitě příliš často řešena, přestože vytváří zásadní informační bariéru.

Design/metodologie/přístup — Příspěvek je pojat jako koncepční článek, který přináší syntézu poznatků z dosavadních prací a výzkumů v konkrétních tématech a prezentuje je skrze pohled nového kontextu tak, aby poskytl odrazový můstek pro další výzkum, který by měl zaplnit současná palčivá bílá místa.

Výsledky — Koncepční článek přináší syntézu dosavadních debat a přístupů k překonávání bariér v oblasti vizuálního vnímání vizualizací a nahlíží na ně v širším kontextu. Jádrem textu jsou pak otázky o smysluplných podobách a přístupech k návrhu možných asistivních technologií i k jejich sociálním aspektům: příspěvek argumentuje, že prostá haptizace vizuálních předobrazů nemusí být dostatečnou cestou, je však nutné promýšlet i sociální aspekty zkoumaných řešení.

Originalita/hodnota — Koncepční článek zpracovává v odborné vizualizační debatě upozaděné téma a je v druhém plánu také výzvou k dalšímu bádání v této zásadní problematice.

MAREK, Tomáš. Vizualizace dat jako informační bariéra u nevidomých uživatelů. ProInflow [online]. 2021, 13(2) [cit. 2021-12-03]. ISSN 1804-2406. Dostupné z: https://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2021-2-4