Výuka

Jarní semestr
Podzimní semestr
Kontinuálně vyučované předměty

Jarní semestr

ISKB05 | Informační prameny a fondy

Cílem kurzu je představit studentům jednotlivé druhy dokumentů a naučit je v praxi dokumenty správně identifikovat, což je důležité pro jejich popis, organizaci a následné efektivní vyhledání uživateli. Studenti se dozví také o vlastnostech jednotlivých typů dokumentů a o specifikách jejich šíření. To vše na pomezí fyzického a digitálního - trendy jsou totiž neúprosné. Interaktivní osnova (jaro 2020).

ISKB70 | Filmový seminář knihovnictví a infovědy

Testovací běh kurzu Filmový seminář knihovnictví a informační vědy. Každý druhý týden se společně setkáváme u filmů, které různými cestami zpracovávají témata blízká našemu oboru: ať už dokumentárně, nebo skrze fikční filmové světy a příběhy. Interaktivní osnova (jaro 2020).

ARTS005 | Život v kyberprostoru: návod k přežití (hostování)

Patříte k těm studentům, kteří jsou obklopeni on-line aplikacemi, moderními technologiemi a různými jejich vychytávkami, ale potřebujete se v nich lépe orientovat, aby vám sloužily, ne abyste byli jejich sluhy vy? Nebo zatím moderní technologie většinou odmítáte, ale zajímá vás, jak je využít pro každodenní život i studium nebo práci? Pro obě kategorie studentů je určen nový předmět MUNI. Předmět svým obsahem doplňuje studentské kurikulum 21. století o potřebný kompetenční rámec. Jeho cílem je nabídnout studentům teoretický i praktický základ, který jim umožní efektivně a smysluplně využívat moderní technologie pro běžné činnosti svého života a současně o technologiích kriticky přemýšlet. Na výuce předmětu se podílím třemi přednáškami na témata: automatizace, data a kyberbezpečnost.

ISKB44 | Exkurze do knihoven

Spolu s úžasným týmem studentů/organizátorů se podílím na realizaci odborné exkurze. Cílem předmětu je na příkladech zahraničních knihoven ukazovat jejich fungování a aktuální trendy. Důraz bude kladen také na architekturu knihoven a návrh služeb. Zaměření obsahu předmětu je závislé na vybraném státě a knihovnách v daném roce. V rámci exkurze se studenti seznámí vždy alespoň s jednou městskou a jednou akademickou knihovnou. Vedle knihoven bude do programu zařazeny vždy minimálně jedna jiná paměťová instituce. Pro srovnání s českou praxí je zajištěn komentář vyučujících.

Podzimní semestr

VIKBA20 | Elektronické informační zdroje

Cílem bakalářského kurzu je představit soudobé elektronické informační zdroje a služby. Část kurzu je věnována problematice informací ve vědě a výzkumu. Přednášky zahrnují témata jako financování EIZ, open access a volné elektronické informační zdroje, komerční informační zdroje, data jako zdroj cenných informací a práce s nimi apod. Interaktivní osnova (podzim 2019).

VIKMA06 | Vyhledávání informací

Praktičtěji pojatý magisterský kurz vede k porozumění principům strukturovaného vyhledávání informací. Absolvent je schopen analyzovat informační dotaz, stanovit optimální strategii včetně volby informačních zdrojů, vyhodnotit i zpracovat výsledky. Zná interní fungování IR systémů, modely a technologie v pozadí a chápe jejich dopad na výstupy. Interaktivní osnova (podzim 2019).

ISKM56 | Vizualizace dat

Cílem volitelného předmětu je rozvíjet dovednosti studentů v oblasti designu efektivní a smysluplné vizualizace. Naučí se používat základní nástroje k vizualizaci dat, dokážou vizualizovaná data evaluovat a budou schopni diskutovat grafické reprezentace dat z hlediska jejich efektivity v různých kontextech. V teoretické rovině budou obeznámeni se základy vizuálního vnímání, designu a estetiky ve vizualizaci dat.

ISKB57 | Knihovny 2030

Webinářový kurz přináší přednášky odborníků zaměřené na budoucnost knihoven a knihovnictví. Kurz bude probíhat 4x za semestr formou blokových webinářů. Na webinářích se budou podílet KISK a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, přičemž každá škola zajistí dva bloky. V semestru podzim 2019 garantuji a organizuji tento předmět a podílím se na obsahu jako jeden z přednášejících tématem Data a knihovny.

ISKM04 | Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie

Jednou spolu s Martinem Krčálem a jednou samostatně hostuji v předmětu určeném pro studenty prvního semestru magisterského studia. Cílem předmětu je pomoci jim najít jejich vlastní téma diplomové práce. Představíme jim proto data jako tematické pole KIV a zaměříme se na různé možnosti využití a tematizace dat, jak v informační vědě, tak v praktickém knihovnictví.

Kontinuálně vyučované předměty

ISKB24 a ISKM19 | Terénní projekt

Terénní projekt vede studenty k sebereflexi a sebeporozumění, rozvoji komunikačních schopností, rozvoji kreativity a týmové práce. Hlavním cílem kurzu je aplikace získaných znalostí a dovedností do praxe v knihovnách, firmách a dalších institucích včetně KISKu. Absolvování terénního projektu může pomoci načerpat inspiraci a potřebné znalosti pro psaní diplomové práce a zvýšit konkurenceschopnost a uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce. V neposlední řadě mohou studenti získat cenné kontakty na zaměstnavatele a odborníky z praxe.

ISKB25 a ISKM19 | Praxe a stáže

Cílem kurzu je získat informace a osobní zkušenost s fungováním instituce (knihovna, nezisková organizace, firma) a aplikovat získané znalosti a dovednosti do praxe, případně získat nové. Absolvování praxe nebo stáže může pomoci načerpat inspiraci a potřebné znalosti pro psaní diplomové práce a zvýšit konkurenceschopnost a uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce. V neposlední řadě mohou studenti získat cenné kontakty na zaměstnavatele a odborníky z praxe. Důležitý je také mentoring a kariérní poradenství od garanta praxe, který mu pomůže v jeho osobnostním rozvoji.

ISKB51 | Rozvoj kompetencí učícího knihovníka

Cílem předmětu je rozvíjet dovednosti a kompetence budoucích knihovníků a studentů se zájmem o neformální vzdělávání v oblasti participace na vzdělávacích aktivitách knihoven. Studenti se v rámci kurzu naučí pod záštitou vyučujících a knihovníků z praxe organizovat, připravovat a prakticky realizovat vzdělávací aktivity v kontextu paměťových institucí. Předmět probíhá praktickou formou. V menších týmech studenti ve spolupráci s knihovnicemi Mahenova památníku v Brně připravují a realizují vzdělávací aktivity pro čtenáře a návštěvníky instituce.