Výuka

Jarní semestr
Podzimní semestr
Realizace praktických předmětů
Organizace a hostování
Předměty vyučované v angličtině

🌐 = materiály a záznamy dostupné veřejně
🔒 = materiály dostupné pouze studentům v daném semestru

Jarní semestr

ISKB05 | Informační prameny a fondy

Kurz představuje studentům jednotlivé druhy dokumentů a informačních zdrojů, a to s ohledem na jejich vlastnosti, specifika jejich šíření a využití v praxi ISK. To vše na pomezí fyzického a digitálního - trendy jsou neúprosné.
🔒 Interaktivní osnova (jaro 2020)

ISKB70 | Filmový seminář knihovnictví a infovědy

Každý druhý týden se společně setkáváme u filmů, které různými cestami zpracovávají témata blízká našemu oboru: ať už dokumentárně, nebo skrze fikční filmové světy a příběhy. V semestru jaro 2021 se předmět nevypisuje s ohledem na nejistou epidemiologickou situaci.
🔒 Interaktivní osnova (jaro 2020)

Podzimní semestr

ISKB09 | Nástroje a možnosti Internetu

Cílem předmětu je porozumění možnostem práce s informacemi pomocí nástrojů, které vznikly díky celosvětově dostupné síti Internet. Věnuje se konceptům jako je např. svobodný software a open source, publikační platformy, informační architektura, informační bezpečnost a anonymita, internet věcí a automatizace, otevřená data, web 2.0 aj.
🌐 Sylabus předmětu (podzim 2020 - nedostupné)

ISKB10 | Vyhledávání informací

Teoreticko-aplikační bakalářský kurz vede k porozumění principům strukturovaného vyhledávání informací. Absolvent je schopen analyzovat informační dotaz, stanovit optimální strategii včetně volby informačních zdrojů, vyhodnotit i zpracovat výsledky. Zná interní fungování IR systémů, modely a technologie v pozadí a chápe jejich dopad na výstupy.
🔒 Materiály a záznamy v MS Teams (podzim 2020)

ISKM56 | Vizualizace dat

Cílem volitelného předmětu je rozvíjet dovednosti studentů v oblasti designu efektivní a smysluplné vizualizace. Naučí se používat základní nástroje k vizualizaci dat, dokážou vizualizovaná data evaluovat a budou schopni diskutovat grafické reprezentace dat z hlediska jejich efektivity v různých kontextech. V teoretické rovině budou obeznámeni se základy vizuálního vnímání, designu a estetiky ve vizualizaci dat.
🌐 Otevřené studijní materiály (podzim 2019)
🔒 Materiály a záznamy v MS Teams (podzim 2020)

ISKM05 | Informační politika a management

Cílem předmětu je seznámit studenty s významem a základními principy informační politiky v organizaci (ve veřejném i komerčním sektoru). Pozornost bude věnována uvedení do kontextu datového a informačního managementu, jejich účelu a významu pro organizaci, nutnost propojení jednotlivých úrovní pro řízení organizace.
🔒 Materiály a záznamy v MS Teams (podzim 2020)

Realizace praktických předmětů

ISKB24 a ISKM19 | Terénní projekt

Terénní projekt vede studenty k sebereflexi a sebeporozumění, rozvoji komunikačních schopností, rozvoji kreativity a týmové práce. Hlavním cílem kurzu je aplikace získaných znalostí a dovedností do praxe v knihovnách, firmách a dalších institucích včetně KISKu. Absolvování terénního projektu může pomoci načerpat inspiraci a potřebné znalosti pro psaní diplomové práce a zvýšit konkurenceschopnost a uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce.

ISKB25 a ISKM19 | Praxe a stáže

Cílem kurzu je získat informace a osobní zkušenost s fungováním instituce (knihovna, nezisková organizace, firma) a aplikovat získané znalosti a dovednosti do praxe, případně získat nové. Absolvování praxe nebo stáže může pomoci načerpat inspiraci a potřebné znalosti pro psaní diplomové práce a zvýšit konkurenceschopnost a uplatnitelnost budoucích absolventů na trhu práce. V neposlední řadě mohou studenti získat cenné kontakty na zaměstnavatele a odborníky z praxe.

ISKB51 | Rozvoj kompetencí učícího knihovníka

Cílem předmětu je rozvíjet dovednosti a kompetence budoucích knihovníků a studentů se zájmem o neformální vzdělávání v oblasti participace na vzdělávacích aktivitách knihoven. Studenti se v rámci kurzu naučí pod záštitou vyučujících a knihovníků z praxe organizovat, připravovat a prakticky realizovat vzdělávací aktivity v kontextu paměťových institucí. Předmět probíhá praktickou formou.

Organizace a hostování v předmětech

ISKB44 | Exkurze do knihoven

Cílem předmětu vypisovaného většinou v jarním semestru je na příkladech zahraničních knihoven ukazovat jejich fungování a aktuální trendy. Důraz je kladen také na architekturu knihoven a návrh služeb. V rámci exkurze se studenti seznámí vždy alespoň s jednou městskou a jednou akademickou knihovnou. Vedle knihoven je do programu zařazena vždy minimálně jedna jiná paměťová instituce. Pro srovnání s českou praxí je zajištěn komentář vyučujících.

ISKB57 | Knihovny 2030

Webinářový kurz přináší přednášky odborníků zaměřené na budoucnost knihoven a knihovnictví. Kurz bude probíhat 4x za semestr formou blokových webinářů. Na webinářích se budou podílet KISK a Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze, přičemž každá škola zajistí dva bloky. V semestru podzim 2021 organizuji tento předmět a podílím se na obsahu jako jeden z přednášejících.

ISKM04 | Seminář k diplomové práci I: Východiska a metodologie

V semestru podzim 2020 hostuji v předmětu určeném pro studenty prvního semestru magisterského studia. Cílem předmětu je pomoci jim najít jejich vlastní téma diplomové práce. Představuji proto data jako tematické pole KIV a zaměřuji se na různé možnosti využití a tematizace dat, jak v informační vědě, tak v praktickém knihovnictví.
🔒 Materiály a záznamy v MS Teams (podzim 2020)

ARTS005 | Život v kyberprostoru: návod k přežití

Předmět svým obsahem doplňuje studentské kurikulum 21. století o potřebný kompetenční rámec. Jeho cílem je nabídnout studentům teoretický i praktický základ, který jim umožní efektivně a smysluplně využívat moderní technologie pro běžné činnosti svého života a současně o technologiích kriticky přemýšlet. Na výuce předmětu se podílím třemi přednáškami na témata automatizace, data a kyberbezpečnost. Předmět je primárně určen pro studenty mimo KISK.

Předměty vyučované v angličtině

ISKM76 | Introduction to Data Visualization

Anglická verze předmětu Vizualizace dat vyučovaná formou skupinových konzultací pro přijíždějící studenty programu Erasmus+.